ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് പാറക്കല്ലുകൾ ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ചൈനയുടെ ആളില്ലാ ബഹിരാകാശ വാഹനം റെഡിയായിക്കഴിഞ്ഞു. ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് മണ്ണും പാറയും ശേഖരിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നത് 1970കൾക്കു ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ്. ഇതിനായി പര്യവേഷണ വാഹനം ചാങ് -ഇ5 ഈ ആഴ്ച പുറപ്പെടും.

1976 -ൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻറെ ലൂണ പദ്ധതി 170 ഗ്രാം പാറയും 1968-ൽ യുഎസിന്റെ അപ്പോളോ പദ്ധതി ആറ് യാത്രകളിലൂടെ 382 കിലോഗ്രാം മണ്ണും പാറയും ശേഖരിച്ചു ഭൂമിയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു. ചന്ദ്രൻറെ ഉൽഭവവും രൂപീകരണവും സംബന്ധിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള പഠനമാണ് ചൈനയുടെ ലക്ഷ്യം വിജയിച്ചാൽ ചന്ദ്രശില ശേഖരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ രാജ്യമാകും ചൈന.